ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้าง 11 โครงการ
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจำนวน  11  โครงการ  ดังนี้

          ประเภทอาคาร

          1. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนามบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 13.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 4.10 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียก  ราคากลางเป็นเงิน  69,4๐๐.- บาท (แปดแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) งบประมาณเป็นเงิน  853,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าวัดเขาเจียก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา  0.15  เมตร    หรือมีพื้นที่ คสล.  ไม่น้อยกว่า 901.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 734,0๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) งบประมาณเป็นเงิน  730,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร    หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบล    เขาเจียกกำหนด  ราคากลางเป็นเงิน  145,0๐๐.-  บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณเป็นเงิน      143,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

4. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านและซ่อมเปลี่ยนพื้นรองถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวางท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Æ 2” ยาว 1,425 เมตร ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Æ 1” ยาว 275 เมตร และซ่อมเปลี่ยนพื้นรองถังเก็บน้ำประปา พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด  ราคากลางเป็นเงิน  166,0๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)   งบประมาณเป็นเงิน  156,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

                   ประเภทถนน

          5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสยาง-เหมืองกลาง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด  ราคากลางเป็นเงิน  290,0๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณเป็นเงิน  281,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

          6.โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังสายวังไทร - เหมืองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Æ 0.40 เมตร  จำนวน 21 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด  ราคากลางเป็นเงิน  1,023,0๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  งบประมาณเป็นเงิน 997,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

 

 

 

                                                                 - 2 –

 

7.โครงการก่อสร้างถนน สายบ้านในล้อม-บ้านนอก หมู่ที่ 7,9  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร โดยถมดินลูกรังจำนวน 948 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด  Æ 0.40 เมตร  จำนวน 35 ท่อน ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Æ 0.60 เมตร  จำนวน 7 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด  ราคากลาง    เป็นเงิน  551,0๐๐.- บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  งบประมาณเป็นเงิน  536,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

          8.โครงการปรับปรุงถนนสายรอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 6,8 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 353.00 เมตร หนา 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,118 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด  ราคากลางเป็นเงิน  832,0๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  งบประมาณ  เป็นเงิน  815,๐๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          9. โครงการปรับปรุงขยายถนนลูกรังสายดอนปริง-โคกสามชั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 633.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Æ 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน  ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Æ 1.00 เมตร  จำนวน 7 ท่อน และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด  ราคากลางเป็นเงิน  1,490,0๐๐.-  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณเป็นเงิน  1,453,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

          ประเภทคูระบายน้ำ

10.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดเหลี่ยมส่วนบนรางตื้น สายซอยทางเข้าหมู่บ้านข้างสนามกีฬากลาง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด ราคากลางเป็นเงิน 395,0๐๐.- บาท(สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณเป็นเงิน  390,๐๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

11.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น ริมถนนสายเขาเจียก -โคกม่วง หมู่ที่ ๒         ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง (ช่วงที่ ๑) ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร   ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร  ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด      (ประกาศครั้งที่ 3)  ราคากลางเป็นเงิน  ๘๒๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  งบประมาณ เป็นเงิน  ๗๕๑,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 489 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.